Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesinin üyesi olarak 1994 yılında Bahçeşehir’de kurulan ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji, “kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak” amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında eğitim veriyor, bünyesinde bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri ile ülkemizde fen eğitimini dönüştürüyor. Enver Yücel’in, dünya standartlarında eğitimi ülkemizde yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu Bahçeşehir Koleji, 2020–2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye’nin 63 ilinde 137 kampüsüyle eğitim veriyor.

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin adı “Eğitim Teknologları Derneği”dir.

Derneğin merkezi; İstanbul’dur.

Dernek yurtiçi ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı

Madde 2: Dernek, Eğitim Teknolojileri alanında çalışan ya da bu alanda çalışmak isteyen Bilgisayar Öğretmenliği, Bilişim Öğretim ve Eğitim Teknolojileri, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilişim Teknolojileri, Bilgi Sistemleri, Eğitim Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı vb alanlarında yetişmiş,  eğitimde teknoloji kullanımı ve entegrasyonunda görev alan eğitimcilerin mesleki örgütü olarak;

 1. Bilgisayar Öğretmenleri, Bilişim Öğretim ve Eğitim Teknolojileri, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilişim Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı alanlarında çalışanları bir araya getirerek mesleki dayanışma yaratmak; bu amaca yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 2. Eğitimde teknoloji alanında çalışan eğitimci, eğitim teknoloğu vb meslek gruplarındaki kişilerin bilimsel, mesleki, kültürel ve toplumsal yönlerden gelişmelerine yardımcı olmak ve ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan gelişmeleri takip ederek gerektiğinde sunum, seminer, panel, konferans, söyleşi, açık oturum, sempozyum gibi etkinlikler düzenleyerek güncel bilgi akışı sağlamak,
 3. Eğitimde teknoloji kullanımının ülkemizde yenilikçi bir bakış açısıyla, sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak, bu alanda çalışan kişi ve kurumlarda farkındalık yaratmak, fırsat eşitliği sağlamak,
 4. Ülkemizde eğitim ve bilişim teknolojileri alanında gerçekleşen faaliyetlerin sayısını ve içerik kalitesini arttırmaya liderlik etmek, bu alanda ulusal/uluslararası araştırma, yayın ve en güncel uygulamalar vb gelişmeleri takip ederek değerlendirmesini yapmak,
 5. Teknolojilnin eğitimde kullanılmasında ve entegrasyonunda gereksinim duyulan rehberlik ve ilgili grup için eğitim hizmetlerini sağlamak,
 6. Eğitim teknolojileri alanında yapılan gelişmeleri dünya çapında takip etmek ve bu teknolojileri kullanmak isteyen örgün ve yaygın eğitim kurumlarına sunmak ve yaşanan sorunların çözümüne yönelik öneriler getirmek, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlara destek vermek,
 7. Eğitim ve Bilişim Teknolojileri alanında yapılan çalışmalara katkı sağlayarak desteklemek, kalitesini arttırmak,
 8. Eğitim ve Bilişim teknolojileri ile ilgili dünyada yayınlanan standartlar, terminoloji, eğitim, çalışma koşulları gibi konularda rehberlik etmek ve destek vermek; bu konularda çalışmalar yapan kurum, kuruluş ve firmalar ile iş birliğinde bulunmak,
 9. Eğitim ve bilişim teknolojileri alanında yapılan çalışmaların ülkenin yararına kullanılmasını sağlamak; eğitim sektöründe yer alan tüm paydaşların mesleki gelişimini ve çağdaş gelişmelere ayak uydurmasını sağlamak, bu konuda liderlik edecek faaliyetler geliştirmek ve gerçekleşen faaliyetlere destek olmak,
 10. Toplumun eğitim ve bilişim teknolojileri alanındaki gereksinimlerini saptamak, bu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, eğitim ve bilişim teknolojilerinin geliştirilerek etkili kullanımının arttırılması ve çağdaş boyutlarda tutulmasını sağlamak,
 11. Farklı sektörlerde gerçekleşen bilişim ve eğitim teknolojileri faaliyetlerini takip ederek ülke yararına olan geliştirmeler için işbirliği sağlamak amacları ile kurulmuştur.

Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 3: Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yürütür;

 1. Teknik ve bilimsel araştırmalar yapmakve yaptırmakr, bu alanda yayınlarda bulunmak, araştırmacıları teşvik etmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde yardımcı olmak,
 2. Araştırma bulgularının yayılmasına ve yeni gelişmelerin tanıtılmasına ilişkin çalış- malar yapmak, raporlar hazırlamak, bilgi alışverişi ve işbirliği için olanaklar yaratarak paydaşları bir araya getirmek,
 3. Çalışma grupları kurmak, çalışma grupları ve üyeleri için sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, araç-gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemesi temin etmek,
 4. Kurs, seminer, sertifika programı, meslek içi eğitim programları, konferans, panel, açık oturum, kurultay, çalıştay, sempozyum, bilimsel toplantı gibi etkinlikler düzenlemek, başka kuruluşlarca düzenlenen çalışmalara katılmak,
 5. Yeni gelişmeleri ve yapılan çalışmaları duyurmak, bilimsel bulguları paylaşmak, kişi, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, bilişim eğitiminde kullanılan yöntem ve tek- niklerin tanıtılmasını sağlamak ve toplumu bilinçlendirmek amaçları doğrultusunda web sitesi, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayınlar çıkarır, el ilanları, bültenler, afişler hazırlamak,
 6. Eğitim teknolojilerinin, eğitimde kullanılmasına, eğitim ortamlarının düzenlenmesine, eeğitim ve bilişim teknolojileri araçlarının seçimi ve tedarikine ilişkin rehberlik hizmetleri yürütumek, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara teknik ve bilimsel danışmanlık, birlirkişilik olanağı sağlamak, gerekli koordinasyon ve paydaşlık işlerini yapmak,
 7. Eğitim teknolojileri alanında yapılan çalışmaların güncelliğini yitirmemesi ve kalitesinin korunması için devamlı olarak öneriler getirmek,
 8. Eğitim teknolojilerinin ve eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımının geliştirilmesi için her türlü öğretim programların uygulanmasına destek vermek için mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslarda bulunmak
 9. Üyelerin mesleki sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olmak,
 10. Alana yönelik yarışmalar düzenlemek, katılımı teşvik etmek, üstün başarı gösteren katılımcıları ödüllendirmek ve çalışmalarının fikirlerinin yayılmasına yardımcı olmak, Bilişim eğitimi alanı adına üstün başarı gösteren eğitimcileri ödüllendirmek,
 11. Gerekli izinler alınmak şartıyla eğitim teknolojileri alanında, sertifika programlarının, eğitim çalışmalarının yürütüleceği eğitim merkezi açmak, bu merkezi gerekli eğitim teknolojileri araçlarıyla donatmak,
 12. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 13. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etme amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurup işletmek,
 14. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz malları edinmek, satmek, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 15. Üyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 16. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak
 17. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlarına maddî yardımda bulunmak,
 18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 19. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 20. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç gerçekleştirmek için plâtformlar oluştmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 4. Dernek, bilimsel, eğitimsel, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

Üye, Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5. Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, bilişim eğitimi, eğitim teknolojileri veya eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımı alanlarında çalışmak, temel olarak eğitim sektöründe çalışmamakla birlikte, kendi alanlarında bilişim ve iletişim sektörüne yönelik çalışma, araştırma veya yayın yapmak, kuruluşlarında bilişim teknolojilerinin yaygın ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak amacı ile çalışacak  her gerçek ve tüzel kişi Derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Derneğe yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin Onursal üye olarak seçilen yabancıların Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olma şartı aranmaz. Onursal üyeler, Genel Kurulda oy kullanamazlar. Seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi ödenti ödeme yükümlülükleri de yoktur.

Yıllık Aidat

Madde 6: Üyelik aidatı Yıllık 150,00.-TL dir. Aidat ücretlerinin belirlenmesi veya değiştirilmesinde yönetim kurulu yetkilidir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 7. Kulüp üyeliği; Kendiliğinden, kulüpten çıkarma, çıkarılma, ve kesin ihraç hallerinde sona erer.

 1. a) Kendiliğinden sona erme; Kanunda veya tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Üyeliği kendiliğinden sona eren kişiye durumu Yönetim Kurulu tarafından bir yazı ile bildirilir.
 2. b) Üyelikten çıkma; Her üye, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek koşuluyla üyelikten çıkabilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 3. c) Üyelikten çıkarılma; Tüzüğe aykırı hareket edenler, verilen görevlerden sürekli kaçınanalar, ikazlara rağmen üyelik aidatını ödemeyenler, dernek organların verilen kararlara uymayanlar Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.
 4. d) Üyelikten İhraç; yüz kızartıcı suç işleyenler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Üyelikten çıkarılan veya ihracı kesinleşen kişinin kaydı üye defterinden silinir. Kaydı silinen kişi hiç bir şekilde kulübe üye olamaz ve kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez.

Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişi, kulüp mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Üyenin sahip olduğu haklar, vefat sona erer, devredilemez, mirasçılara geçmez.

Üyelikten çıkarılma veya kendiliğinden sona erme halin de son kararı Genel Kurul verir. Yönetim Kurulunun bu konuda alacağı karar, yapılacak ilk genel kurulda görüşülür ve kesin hüküm verilir.

Dernek Organları

Madde 8. Derneğin organları şunlardır;

 1. a) Genel Kurul

b)Yönetim Kurulu

c)Denetim Kurulu

Genel Kurulun Oluşumu, Toplanma Zamanı ve Toplantı Usulü

Madde 9.  Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

 1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içeresinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin fesih edilmesi,
 14. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 15. Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 16. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı ve Toplantı Usulü

 Madde 12.  Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 13. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 14. Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 15: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır;

 1. Üye aidatı: Üyelerden aylık olarak aidat alınır. Bu miktar genel kurul da belirlenir ve yine yönetim kurulu arttırmaya veya eksiltmeye yetkilidir,
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar,
 7. Bağışlar,
 8. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 9. Diğer gelirler.

Derneğin İç Denetimi

Madde 16: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri 

Madde 17: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 18: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 19: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 20: Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.  Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 21: Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ekim ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 22: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 23: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 24: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Eğitim Teknologları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 25: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN İLK YÖNERİM KURULU (GEÇİCİ MADDE)

  Asıl Üyeler

 1. Özlem Dağ
 2. Özge Aslan
 3. Hale Güneş
 4. Dr. Şirin Karadeniz
 5. Dr. Derin ATAY

Yedek Üyeler

 1. Prof. Dr. Yavuz Samur
 2. Dr. Mehmet Sencer ÇORLU
 3. Öğr. Üyesi Ergün AKGÜN
 4. Öğr. Üyesi Seda SARAÇ
 5. Yahya Şahin

KURUCULAR

Özlem Dağ           Dr. Özge Aslan                  Hale Güneş                   Prof. Dr. Derin ATAY

Assoc. Prof. Dr.Yavuz Samur    Prof. Dr. Mehmet Sencer ÇORLU            Prof. Dr. Şirin Karadeniz

Dr. Öğr. Üyesi Ergün AKGÜN          Dr. Öğr. Üyesi Seda SARAÇ                     Yahya Şahin

Dijital Eğitim

Eğitim Teknologları Derneği, eğitim sektöründe 50 yılı aşkın süredir hizmet veren, eğitim ve bilişim teknolojileri

Kodlama Robotik

Eğitim Teknologları Derneği, eğitim sektöründe 50 yılı aşkın süredir hizmet veren, eğitim ve bilişim teknolojileri

Uzaktan Eğitim

Eğitim Teknologları Derneği, eğitim sektöründe 50 yılı aşkın süredir hizmet veren, eğitim ve bilişim teknolojileri

Team member

Enver Yücel

Dernek Fahri/Onursal Üye

Team member

Semra Yücel

Dernek Fahri/Onursal Üye

Team member

Hüseyin Yücel

Dernek Fahri/Onursal Üye

Team member

Prof Dr Şirin Karandeniz

Dernek Fahri/Onursal Üye

Team member

Özlem Dağ

Kurucu Üye